Положення про учнівське самоврядування в Хустському професійному ліцеї сфери послуг

ПОЛОЖЕННЯ

про учнівське самоврядування в

Хустському професійному ліцеї сфери послуг

 

Учнівське самоврядування — це не наглядова структура, а спосіб організації життя колективу.

Між радою учнівського самоврядування, педагогічним колективом та батьками існує нерозривний зв’язок, як між рівноправними партнерами. Рада учнівською самоврядування є вищою законодавчою ланкою для учнівських рад групових колективів, її рішення обов’язкове для них. У свою чергу рада враховує інтереси і запити кожної групи через чітко налагоджені соціологічні та інформаційні служби.

Виходячи з даних соціологічних опитувань усіх членів учнівського колективу, створюються сектори розвитку творчих здібностей, їх кількість буває кожен рік різною.

Вона визначається потребами та завданнями на поточний навчальний рік.

Етапи розвитку учнівського самоврядування

Під час організації учнівського самоврядування необхідно враховувати три

взаємопов’язані етапи його розвитку.

Перший етап — організаційна робота. Його головне завдання полягає в

зосередженні уваги педагогічного та учнівського колективів до проблем учнівського самоврядування, вивчення науково-методичної літератури, проведення нарад при директорові, засідань методичного об’єднання класних керівників, батьківських, учнівських зборів з проблем організації учнівського самоврядування в ПТНЗ.

На цьому етапі розв’язуються такі питання:

 • розробляється оптимальна структура учнівського самоврядування з

урахуванням специфіки ПТНЗ;

 • визначається мета і завдання учнівського самоврядування;
 • розробляється документація (положення, інструкції, пам’ятки);
 • визначаються права та обов’язки органів учнівського самоврядування

(кожного органу з урахуванням структури);

 • обирається актив.

Другий етап полягає в організації безпосередньої роботи учнівського

самоврядування. У ході його реалізації організовується практична діяльність органів учнівського самоврядування, уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи із їх прав і обов’язків, проводиться систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.

Третій етап характеризується постійним удосконаленням організаційної

діяльності учнів. На цьому етапі:

 • розширюється роль учнівського самоврядування в житті ПТНЗ в міру

нагромадження учнів організаторського досвіду;

 • у його структурі створюються нові підструктури (тимчасові формування,

об’єднання, клуби за інтересами тощо);

 • розширюються права та обов’язки органів учнівського самоврядування,

вдосконалюється його структура. Важливою умовою педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням на цьому етапі є постійний пошук нових форм та методів організаційної діяльності учнів.

Практична робота щодо організації учнівського самоврядування в ПТНЗ починається зі створення творчих груп з представників педагогічного та учнівського колективів. У подальшій роботі це може бути такий орган, який обирається ліцейними зборами чи конференцією. До його складу входять досвідчені представники педагогічного колективу та найбільш активні учні.

Завдання цього органу полягає у:

 • розробці та затвердженні на ліцейних зборах (конференції) документації з

усіх напрямків роботи учнівського самоврядування;

 • організації дійового контролю за виконанням рішень ліцейних зборів

(конференцій) з цієї проблеми.

Функції самоврядування в ПТНЗ

 1. Забезпечення порядку в ПТНЗ, організація чергувань у ПТНЗ, в групах.
 2. Організація дозвілля на перервах.
 3. Проведення ліцейних лінійок, зборів, конференцій, виставок.
 4. Організація самообслуговування в групах, контроль за дотриманням

санітарно-гігієнічних вимог.

 1. Організація роботи із збереження ліцейного майна, води,

електроенергії, підручників.

 1. Підготовка і проведення конкурсів, творчих свят, змагань.
 2. Контроль за відвідуванням ліцею учнями.
 3. Заслуховування звітів органів учнівського самоврядування.
 4. Проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності

учнівських колективів.

 1. Участь у розробці плану роботи ПТНЗ на новий навчальний рік.
 2. Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання

життєдіяльності учнівських колективів.

Технологія організації учнівського самоврядування в ПТНЗ

 1. Аналіз та оцінка реального стану організації учнівського самоврядування в

ПТНЗ, формування комплексу проблем. Яким є учнівське самоврядування сьогодні?

 1. Аналіз реальних можливостей членів педагогічного колективу для організації консультативної роботи з органами учнівського самоврядування.
 2. Вивчення досвіду участі учнів в організаторській діяльності.
 3. Вивчення науково-методичної літератури з проблем організації учнівського самоврядування, проведення педагогічної ради, учнівських зборів, конференцій з цієї проблеми.
 4. Розробка переліку ідей, вибір найбільш прогресивної і реалістичної ідеї

(«Яким сьогодні повинне бути учнівське самоврядування?»); розробка концепції ідеї («Чому так повинно бути?»); створення програми («Що, як і коли треба робити?»).

 1. Розширення ролі учнівського самоврядування в житті ПТНЗ в міру

нагромадження учнів організаторського досвіду.

 1. Розробка системи заходів щодо забезпечення гласності роботи органів

учнівського самоврядування в ПТНЗ.

 1. Діагностика різних аспектів розвитку і функціонування моделі учнівського самоврядування, систематичний моніторинг учнівської думки, створення на їх підставі нових підструктур (тимчасових формувань, об’єднань, клубів за інтересами тощо).
 2. Організація дійового контролю за виконанням рішень учнівського

самоврядування.

 1. Створення системи стимулювання творчого самовдосконалення лідерів

учнівського самоврядування.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні учнівської ради

Хустського професійного ліцею сфери послуг

Протокол № 1 від 04.10.2018р.