Положення про бібліотеку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.12.2003 N 848

( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерстваосвіти і наукиN 547 ( v0547290-05 ) від 20.09.2005 )

Про затвердження Положення про бібліотекупрофесійно-технічного навчального закладу

З метою створення нормативно-правової бази діяльності

бібліотек професійно-технічних навчальних закладів як складовоїчастини мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і наукиУкраїни та Академії педагогічних наук України Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про бібліотеку професійно-технічногонавчального закладу та Типові правила користування бібліотекоюпрофесійно-технічного навчального закладу 2. Вважати таким, що втратило чинність, “Положення про бібліотеку загальноосвітньої школи, профтехучилища”, затвердженерішенням колегії Міністерства освіти України від 16.10.1991 р.N 8/77-р. 3. Директорам професійно-технічних навчальних закладів привести діяльність бібліотек професійно-технічних навчальних закладів у відповідність до нового Положення про бібліотекупрофесійно-технічного навчального закладу та Типових правил користування бібліотекою професійно-технічного навчального закладу. 4. Надрукувати Положення про бібліотеку професійно-технічного навчального закладу та Типові правила користування бібліотекою професійно-технічного навчального закладу в “Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України”. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на виконуючого обов’язки директора департаменту професійно-технічної освітиСупруна В.В. Міністр освіти і науки України                                       В.Г.Кремень

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку професійно-технічногонавчального закладу (для всіх типівпрофесійно-технічних навчальних закладів)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дане положення визначає рівень базисних вимог добібліотеки професійно-технічного навчального закладу (далі – Бібліотека) 1.2 Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділомпрофесійно-технічного навчального закладу (далі – ПТНЗ) і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпеченнянавчально-виховного та навчально-виробничого процесів як в урочний, так і в позаурочний час. 1.3 Свою діяльність Бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом; план роботи Бібліотеки є складовою плану навчально-виховної роботи ПТНЗ. 1.4 ПТНЗ забезпечує правові, організаційні, фінансові таматеріально-технічні умови, необхідні для функціонуванняБібліотеки,зокрема, належне зберігання, використання тапоповнення бібліотечного фонду відповідно до встановленихстандартів технічних умов, інших нормативних таінструктивно-методичних документів. Приміщення, обладнання, майноБібліотеки утримуються навчальним закладом на умовах безстроковогоі безоплатного користування та знаходяться в його оперативномууправлінні. 1.5 У своїй діяльності Бібліотека керується КонституцієюУкраїни ( 254к/96-ВР ), законами України “Про освіту” ( 1060-12 ),”Про професійно-технічну освіту” ( 103/98-ВР ), “Про бібліотеки ібібліотечну справу” (32/95-ВР ), іншими чинниминормативно-правовими актами у сфері освіти, науки, культури,бібліотечної справи, Статутом ПТНЗ та цим Положенням. 1.6 Бібліотека своєю діяльністю сприяє реалізації державноїполітики в галузі освіти й культури, дотримується принципівгуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностейта моралі. 1.7 Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів (1),а саме: учнів, слухачів, викладачів, майстрів виробничогонавчання, працівників структурних підрозділів ПТНЗ. (1) За рішенням Педагогічної ради може бути встановленийперелік платних послуг, які надає Бібліотека згідно Постанови КМУкраїни N 534 ( 534-97-п ) від 05.06.97 р. “Про затвердженняпереліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культуриі мистецтв, заснованими на державній та комунальній формівласності”, Наказу Міністерства освіти України, Міністерствафінансів України, Міністерства економіки України “Про наданняплатних послуг” N 383/239/131 (z0596-97 ) від 27.10.97 р. таНаказу Міністерства культурі мистецтв України, Міністерствафінансів України, Міністерства економіки України “Про затвердженняПорядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв” від21.12.99 р. N 732/306/152 (z0923-99). Вартість послугвизначається на договірних засадах і затверджується керівникомустанови. Вартість послуг визначається на договірних засадах ізатверджується керівником ПТНЗ. 1.8 Бібліотека обслуговує користувачів згідно з правиламикористування Бібліотекою, розробленими на основі “Типових правилкористування бібліотекою ПТНЗ” з урахуванням складу користувачівта спеціалізації ПТНЗ. Правила затверджуються керівникомнавчального закладу. 1.9 Бібліотека має штамп зі своєю повною назвою. 1.10 Ліквідація Бібліотеки можлива лише в разі ліквідаціїПТНЗ. У цьому випадку фонди Бібліотеки перерозподіляються міжбібліотеками освітянської галузі за встановленим порядком.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1 Участь у навчально-виховному процесі. 2.1.1 Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного, якісного іоперативного обслуговування всіх категорій користувачів Бібліотеки. 2.1.2 Сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів,вихователів, майстрів виробничого навчання, методистів, практичнихпсихологів, соціальних педагогів шляхом популяризаціїпсихолого-педагогічної літератури та повноти задоволення їхніхфахових потреб. 2.1.3 Участь у підготовці класних годин та позаурочнихзаходів у відповідності до плану навчально-виховної роботи ПТНЗ. 2.1.4 Формування інформаційної культури користувачів(проведення бібліотечних уроків та інтегрованих уроків спільно звикладачами). 2.1.5 Проведення індивідуальної виховної роботи з учнями. 2.1.6 Сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалоїособистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої доінтелектуального і творчого розвитку. 2.2 Формування бібліотечного фонду відповідно доінформаційних потреб користувачів та освітніх програм ПТНЗ. 2.3 Організація і ведення довідково-пошукового аппарату Бібліотеки. 2.4 Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищенняїх якості з використанням сучасної комп’ютерної техніки і новихінформаційних технологій. 2.5 Пропагування та розкриття через книгу змістузагальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурноїспадщини, ідей національного державотворення. 2.6 Координація діяльності Бібліотеки із структурнимипідрозділами ПТНЗ та громадськими організаціями. Взаємодія зголовним координаційним науково-методичним центром бібліотекосвітянської галузі – Державною науково-педагогічною бібліотекоюУкраїни, освітянськими бібліотеками та бібліотеками інших систем івідомств.

III. ЗМІСТ РОБОТИ

3.1 Формує універсальний, з урахуванням профілю навчальногозакладу, бібліотечний фонд, до якого входять навчальна,виробничо-технічна, довідкова навчально-методична,науково-популярна та художня література та інші документи,необхідні для організації навчально-виховного процесу. Обов’язковоу фонді Бібліотеки мають бути документи з психолого-педагогічнихпитань (2). (2) Бібліотечний фонд може включати документи як натрадиційних (книги, брошури, журнали), так і на нетрадиційних(компакт-диски, відеокасети тощо) носіях інформації. 3.2 Веде облік документів, які надходять до бібліотечногофонду або вибувають з нього. 3.3 Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фондувідповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщеннядокументів. 3.4 Здійснює опрацювання надходжень до фонду. 3.5 Створює систему бібліотечних каталогів і картотек(абетковий і систематичний каталоги та абетково-предметнийпокажчик до нього, систематичну картотеку статей, тематичні таінші картотеки) як у традиційній, так і в електронній формах. 3.6 Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів Бібліотеки, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування, у тому числі диференційованого забезпечення потребкерівництва, вибіркове розповсюдження інформації в режимі”запит-відповідь” тощо. 3.7 Обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі,за міжбібліотечним абонементом. 3.8 Систематично аналізує використання бібліотечного фонду,веде роботу щодо його популяризації за допомогою відкритихпереглядів літератури, книжкових виставок наочної інформаціїтощо. 3.9 Організовує перерозподіл непрофільних, дублетних тамаловикористовуваних документів. 3.10 Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення. 3.11 Проводить культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих групп користувачів (поєднаних за інтересами), так і широкого загалу користувачів. 3.12 Бере участь у загальних заходах, передбачених планом навчально-виховної роботи ПТНЗ. 3.13 Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий бібліотечний досвід і нові інформаційні технології. 3.14 Бере участь у діяльності бібліотечних об’єднань. 3.15 Складає регламентуючу та планово-звітну документаціюБібліотеки згідно з установленим порядком. 3.16 Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітньогота культурного рівня працівників Бібліотеки.

IV. УПРАВЛІННЯ, СТРУКТУРА ТА ШТАТИ

4.1 Відкриття Бібліотеки ПТНЗ можливе за наявності початкового фонду документів, відповідного приміщення та обладнання, стабільного джерела асигнувань на комплектування фондів і утримання бібліотеки, штату бібліотеки. 4.2 Керівництво і контроль за діяльністю Бібліотеки здійснює керівник ПТНЗ, який затверджує регламентуючу документацію, річні плани та звіти Бібліотеки, відповідає за створення відповіднихумов для функціонування Бібліотеки, призначає і звільняє з посади бібліотечних працівників. 4.3 Штат Бібліотеки та посадові оклади встановлюються згідноз чинними нормативно-правовими актами та з урахуванням обсягуроботи. 4.4 Організацію роботи Бібліотеки здійснює завідувачбібліотеки, який підпорядковується керівнику навчального закладу,є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічноїради ПТНЗ. 4.5 Завідувач Бібліотеки повинен мати спеціальну бібліотечнуабо педагогічну освіту. Коло його посадових обов’язківвизначається посадовою інструкцією. 4.6 Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством. 4.7 Режим роботи Бібліотеки встановлюється керівником ПТНЗвідповідно до внутрішнього трудового розпорядку. Щоденно двігодини робочого часу виділяються на виконання внутрішньоїбібліотечної роботи. Один раз на місяць у Бібліотеці проводитьсясанітарний день (у цей день бібліотека користувачів не обслуговує). 4.8 Бібліотека розміщується в ізольованому, пристосованомуприміщені, яке відповідає умовам обслуговування користувачів ізберігання бібліотечних фондів, забезпечується необхіднимбібліотечним обладнанням і бібліотечною технікою (3). (3) Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”( 32/95-ВР ). Розділ IX. Ст. 27. 4.9 Забороняється переміщення Бібліотеки без надання їйрівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговуваннякористувачів Бібліотеки, роботи працівників, зберіганнябібліотечних фондів. 4.10 Придбання документів та інші витрати передбачаються зарахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів.Використовуються також цільові вклади (дотації місцевих органів,допомога спонсорів, базових підприємств, громадських організаційтощо), надходження за додатково виконані Бібліотекою послуги. 4.11 Загальне науково-методичне керівництво бібліотеками ПТНЗздійснюють Державна науково-педагогічна бібліотека України, якавиконує функції провідного координаційного науково-методичногоцентру бібліотек освітянської галузі, а також регіональніметодичні центри (згідно з “Положенням про мережу освітянськихбібліотек МОН України та АПН України”, затвердженим спільнимНаказом МОН України та АПН України від 30.05.2003 N 334/31( v4_31290-03 ). 4.12 Для вирішення актуальних питань діяльності Бібліотеки направах дорадчого органу у ПТНЗ може бути створена Бібліотечнарада. До її складу входять працівники бібліотеки, представникипедагогічного колективу, громадськості та учні.

V. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1 Бібліотека має право: 5.1.1 Визначати зміст та форми своєї діяльності відповідно дозавдань, зазначених у даному Положенні. 5.1.2 Розробляти регламентуючу документацію Бібліотеки. 5.1.3 Встановлювати згідно з правилами користуванняБібліотекою вид і розмір компенсації за збитки, завданікористувачами. 5.1.4 Представляти бібліотеку ПТНЗ на загально-бібліотечнихзаходах, конференціях, семінарах, круглих столах тощо. 5.1.5 Брати участь в конкурсах на отримання грантів. 5.2 Бібліотечні працівники мають право: 5.2.1 На вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями,що стоять перед Бібліотекою, а саме: до навчальнихпрограм, планів роботи ПТНЗ. 5.2.2 На щорічну відпустку в розмірі 24-х календарних днів завідпрацьований рік згідно Закону “Про відпустки” ( 504/96-ВР ) тадодаткову оплачувану відпустку (до 7 робочих днів) відповідно доколективного договору. 5.2.3 На встановлення надбавок та доплат за розширення зониобслуговування або обсягу виконаних робіт (до 50% посадовогоокладу) (4) Згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв Українивід 19.04.2001 р. за N 204 ( z0366-01 ) “Про впорядкування умовоплати праці працівників бюджетних установ, закладів таорганізацій культури” п. 5. 5.2.4 На представлення до різних форм заохочення, нагород тавідзнак, які передбачені для працівників освіти та культури. 5.2.5 На методичний день (один раз на тиждень). 5.2.6 Підвищувати свою кваліфікацію на курсах, брати участь уроботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів,нарад, круглих столів з актуальних питань бібліотечної справи. 5.2.7 Вступати до бібліотечних асоціацій. 5.3 Бібліотечні працівники несуть відповідальність: 5.3.1 За дотримання трудової та виконавчої дисципліни згідноз нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективнимдоговором між працівниками та керівництвом ПТНЗ. 5.3.2 За збереження бібліотечних фондів згідно з чиннимзаконодавством. 5.3.3 За виконання функцій, що передбачені цим Положенням. 5.4 Бібліотека зобов’язана: 5.4.1 Обслуговувати користувачів згідно з “Правиламикористування бібліотекою ПТНЗ”. 5.4.2 Не використовувати відомості про користувачівбібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крімнаукової), без їхньої згоди. 5.4.3 Звітуватись про свою роботу на педагогічних нарадахПТНЗ.