Реформація в Україні

26 січня, 2017 § 0

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ

ДО ПОЧАТКУ XX СТ.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

у другій половині XVI — першій половині XVII ст.

Реформація в Україні

У першій половині XVI ст. в Європі набув поширення антикатолицький рух, який дістав назву Реформація. Прибічники руху вимагали обмеження влади духовенства, здешевлення обрядів і проведення їх національними мовами, відміни церковного землеволодіння та ін.

У кожній країні Реформація мала свої особливості. Вплив ідей Реформації на українських землях проявився не стільки в поширенні нових (протестантських) віровчень, скільки в застосуванні реформаційних ідей для оновлення православ’я, що перебувало у кризовому становищі. Насамперед православні підтримали думку про використання в церковних обрядах живої української мови. Утілення цієї ідеї потребувало високоосвіченого духовенства, наявності національних шкіл і друкарень. У середині XVI ст. в Україні з’явилося Святе Письмо, перекладене українською мовою. Найвідомішим є Пересопницьке Євангеліє, перекладене так званою «простою мовою» Михайлом Василевичем та архімандритом Пересопницького монастиря Григорієм у 1556—1561 pp.

Література

Антонович В. Коротка історія козаччини. — К., 1991.

Бойко О. Історія України: Посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К., 1999.

Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. — К., 1988.

Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Слава і трагедія українського повстанського руху. Спогади. — К., 1996.

Волкогонов Д. Тріумф і трагедія. Політичний портрет Й. Сталіна: У 2 кн. — К., 1990.

Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. — К., 1995.

Ганжа О. Опір селян становленню тоталітарного режиму в Україні. — К., 1996.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX—XX століття. — К., 1996.

Гунчак Т. Симон Петлюра. — К., 1997.

Гуржій О. Гетьман Іван Скоропадський. — К., 1998.

Давня історія України: Кн. 1—2. — К., 1994—1995.

Довідник з історії України (А—Я): Посібник для серед, загальноосв. навч. закл. — К., 2001.

Єфименко О. Історія України та її народу. — К., 1992.

Заруба В. Студії з історії України. — К., 1995.

Історія України в особах. Литовсько-польська доба. — К., 1997.

Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. — К., 1993.

Костюк Г. Сталінізм в Україні (генеза і наслідки). — К., 1995.

Копиленко О. «Сто днів» Центральної Ради. — К., 1992.

Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. — Львів, 1990.

Кучер В. ОУН—УПА в боротьбі за незалежність України. — К., 1997.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918—1919 рр. —Львів, 1998.

Полонська-Василенко Н. Історія України: Т. 1—2. — К„ 1995.

Семененко В., Радченко Л. Історія України з прадавніх часів до сьогодення. — X., 2000.

Сергійчук В. Українська соборність. Відродження українства в 1917—

1920 роках. — К, 1999. Сергійчук В. Армія Богдана Хмельницького. — К., 1996. Сергійчук В. Кого зрадив гетьман Мазепа. — К., 1992. Станко В., Гладких М., Сегеда С. Історія первісного суспільства. — К., 1999. Субтельний О. Україна: історія. — К., 1993. Супруненко В. Ми — українці: Енциклопедія українознавства:

У 2 кн. — Дніпропетровськ, 1999. Терещенко Ю. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення старокиївської держави до кінця XVI ст. — К., 1996. Тихая Р. Советский Союз: история власти. 1945—1991. — М., 1998. Український народ у Другій світовій війні: Навч. посібник. — Київ,

Херсон, 1998. Чайковський А. Сагайдачний: Історичний роман: У 3 кн. — К., 1989. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. — К., 1990. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця

XVIII ст. – К., 1997. Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: причини і початок Руїни. — К., 1998.